ISSUE  1   2   3  

4 

 5     SUBMIT

from STYROFOAM POEMS (TM)


Evelyn Reilly

DAFFODIL.GONDOLA.POLYSTYRENE